DỊCH VỤ PHÁP LÝ: Đại diện ngoài tố tụng
Cập nhật: 17.06.2014 04:50
Đại diện ngoài tố tụng là trường hợp VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT cử Luật sư nhận trách nhiệm đại diện theo giới thiệu/xác nhận/ủy quyền bằng văn bản của doanh nghiệp, cơ quan – tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước(gọi là bên cử đại diện) để thay mặt bên cử đại diện giải quyết những công việc liên quan đến pháp luật, cơ quan nhà nước, đối tác hoặc bên thứ ba, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên cử đại diện.
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT nhận cung cấp dịch vụ pháp lý ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và hợp tác xã, cá nhân trong và ngoài nước ở mọi nơi, mọi lúc. Sử dụng dịch vụ văn minh và chuyên nghiệp này luôn mang lại tiện lợi cho các tổ chức/cá nhân nhờ tiết kiệm thời gian, an tâm, tránh sự cực nhọc vì hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro pháp lý trong giải quyết công việc của mình.

Đại diện ngoài tố tụng là trường hợp VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT cử Luật sư nhận trách nhiệm đại diện theo giới thiệu/xác nhận/ủy quyền bằng văn bản của doanh nghiệp, cơ quan – tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước(gọi là bên cử đại diện) để thay mặt bên cử đại diện giải quyết những công việc sau:

   + Các công việc liên quan đến chính quyền, thủ tục luật pháp…mà bên cử đại diện có nghĩa vụ phải thực hiện theo pháp luật;

   + Đàm phán, trao đổi, thỏa thuận về cách giải quyết công việc hợp tác giữa bên cử đại diện với các cơ quan nhà nước, đối tác hoặc bên thứ ba;

   + Trao đổi, thỏa thuận về cách giải quyết các vướng mắc, xung đột phát sinh từ công việc hợp tác giữa bên cử đại diện với các cơ quan nhà nước, đối tác hoặc bên thứ ba;

   + Thẩm tra, xác minh thông tin về các vấn đề mà bên cử đại diện muốn biết, muốn có;

   + Chủ trì hòa giải mâu thuẫn, xung đột giữa bên cử đại diện với đối tác hoặc bên thứ ba;

   + Chuyển giao hồ sơ, tài liệu, thông tin từ bên cử đại diện cho cơ quan nhà nước, đối tác hoặc bên thứ ba;

   + Soạn thảo tất cả các văn bản, giấy tờ liên quan đến thực hiện công việc đại diện ngoài tố tụng;

   + Các công việc khác do bên cử đại diện yêu cầu mà VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT đủ năng lực thực hiện và phù hợp pháp luật.

Giới hạn và nội dung công việc của đại diện ngoài tố tụng được xác định theo mức độ và kết quả bên cử đại diện mong muốn thể hiện bằng hợp đồng chi tiết do hai bên cùng thống nhất ký kết trước khi thực hiện.

VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT