logo
Loading...
Cập nhật: 23.06.2014 05:49 - Lượt xem: 1,586
TƯ VẤN LAO ĐỘNG là trường hợp VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT cử Luật sư tư vấn trực tiếp/bằng văn bản để góp ý, đề xuất, phản biện đối với các chương trình/kế hoạch/sự việc cụ thể của doanh nghiệp, cơ quan – tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước(gọi là bên được tư vấn) giải quyết những công việc liên quan đến lao động - nhân sự và pháp luật lao động.

Mục đích của hoạt động tư vấn là hướng tới việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên được tư vấn phù hợp với qui định của pháp luật vừa tránh rủi ro pháp lý trong suốt quá trình sử dụng đội ngũ nhân sự & lao động, lại vừa khai thác một cách sáng tạo, hiệu quả, khoa học và hợp lý nhất nguồn tài nguyên nhân sự & lao động.


Những loại công việc tư vấn VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT thực hiện bao gồm:

    + Tư vấn về tuyển dụng nhân sự & lao động

    + Xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng nhằm thu hút và giữ chân nhân tài

    + Xây dựng Cơ cấu bộ máy/phương thức quản trị nhân sự theo hướng gọn nhẹ và chuyên nghiệp 

    + Xây dựng chiến lược và kế hoạch đào tạo/đào tạo lại để trang bị và nâng cao kỹ năng của đội ngũ nhân sự & lao động

    + Tổ chức đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài và nhận người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

    + Ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể/Hợp đồng lao động/Cho thuê lao động

    + Ban hành – Đăng ký và tổ chức thực hiện NỘI QUI LAO ĐỘNG

    + Giải pháp hiệu quả về Đối thoại tại nơi làm việc/Thương lượng tập thể; hạn chế và giải quyết vụ việc Đình công

    + Thực hiện việc bảo đảm an toàn & vệ sinh lao động, xử lý tai nạn lao động & bệnh nghề nghiệp

    + Xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

    + Giải quyết tranh chấp lao động bằng Thương lượng/Hòa giải/Trọng tài/Tòa án

    + Những việc khác liên quan đến nhân sự - lao động phù hợp pháp luật và khả năng của VPLS.

Văn phòng luật sư CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT