logo
Loading...

DỊCH VỤ PHÁP LÝ: Đại diện ngoài tố tụng

Cập nhật: 19.12.2014 11:50 - Lượt xem: 2,119
Đại diện ngoài tố tụng là trường hợp VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT cử Luật sư nhận trách nhiệm đại diện theo giới thiệu/xác nhận/ủy quyền bằng văn bản của doanh nghiệp, cơ quan – tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước(gọi là bên cử đại diện) để thay mặt bên cử đại diện giải quyết những công việc liên quan đến pháp luật, cơ quan nhà nước, đối tác hoặc bên thứ ba, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên cử đại diện.
1