logo
Loading...

Kinh nghiệm thừa nhận và sử dụng luật tục ở một số quốc gia trên thế giới

Cập nhật: 16.03.2015 10:12 - Lượt xem: 2,167
Theo đà phát triển của văn minh nhân loại, luật pháp luôn được nhà nước quan tâm hoàn thiện. Bên cạnh nền pháp luật chính thống, tại nhiều quốc gia vẫn tồn tại song hành một thứ Luật tục mà giá trị thi hành không thua kém gì hệ thống pháp luật chính thống. Luật tục có thể tồn tại bằng truyền miệng hoặc có thể được ghi bằng văn bản. Luật tục là pháp luật của các cộng đồng làng xã hoặc của cả một cộng đồng dân tộc thiểu số. Luật tục, khi có nội dung phù hợp với tiến bộ xã hội, tạo được công bằng, công lý và trật tự xã hội, thì được Nhà nước thừa nhận và trở thành pháp luật tập quán, còn nếu cổ hủ, lạc hậu hoặc mang tính chất mê tín dị đoan thì sẽ bị Nhà nước cấm đoán.
1