logo
Loading...

DỊCH VỤ PHÁP LÝ: Tư vấn doanh nghiệp

Cập nhật: 26.06.2014 10:15 - Lượt xem: 2,073
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP là trường hợp VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT cử Luật sư tư vấn trực tiếp/bằng văn bản để góp ý, tham gia xử lý, đề xuất giải pháp pháp lý, phản biện đối với các chương trình/kế hoạch/sự việc cụ thể theo yêu cầu của các Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ hợp tác/Hộ gia đình/Cá nhân kinh doanh trong và ngoài nước(gọi là bên được tư vấn) để giải quyết những công việc liên quan đến pháp luật về hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh thương mại và quản trị doanh nghiệp
1