logo
Loading...

DỊCH VỤ PHÁP LÝ: Tham gia tố tụng

Cập nhật: 26.06.2014 10:21 - Lượt xem: 2,082
THAM GIA TỐ TỤNG là trường hợp VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT cử Luật sư trực tiếp tham gia hoạt động tố tụng tại Tòa án các cấp hoặc Trọng tài thương mại theo yêu cầu của các Cơ quan-tổ chức/Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ hợp tác/Hộ gia đình/Cá nhân trong và ngoài nước(gọi là bên sử dụng dịch vụ) để giải quyết những vụ việc tranh chấp với đối tác hoặc bên thứ ba trong các vụ kiện về Hành chính, Hình sự, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai & Nhà ở, Kinh doanh – thương mại, Lao động, Phá sản doanh nghiệp… và các loại tranh chấp khác, nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Bên sử dụng dịch vụ tại Tòa án hoặc trọng tài thương mại.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ: Tư vấn doanh nghiệp

Cập nhật: 26.06.2014 10:15 - Lượt xem: 2,045
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP là trường hợp VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT cử Luật sư tư vấn trực tiếp/bằng văn bản để góp ý, tham gia xử lý, đề xuất giải pháp pháp lý, phản biện đối với các chương trình/kế hoạch/sự việc cụ thể theo yêu cầu của các Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ hợp tác/Hộ gia đình/Cá nhân kinh doanh trong và ngoài nước(gọi là bên được tư vấn) để giải quyết những công việc liên quan đến pháp luật về hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh thương mại và quản trị doanh nghiệp

DỊCH VỤ PHÁP LÝ: Tư vấn lao động

Cập nhật: 23.06.2014 05:49 - Lượt xem: 2,008
TƯ VẤN LAO ĐỘNG là trường hợp VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT cử Luật sư tư vấn trực tiếp/bằng văn bản để góp ý, đề xuất, phản biện đối với các chương trình/kế hoạch/sự việc cụ thể của doanh nghiệp, cơ quan – tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước(gọi là bên được tư vấn) giải quyết những công việc liên quan đến lao động - nhân sự và pháp luật lao động.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ: Đại diện ngoài tố tụng

Cập nhật: 19.12.2014 11:50 - Lượt xem: 2,119
Đại diện ngoài tố tụng là trường hợp VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT cử Luật sư nhận trách nhiệm đại diện theo giới thiệu/xác nhận/ủy quyền bằng văn bản của doanh nghiệp, cơ quan – tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước(gọi là bên cử đại diện) để thay mặt bên cử đại diện giải quyết những công việc liên quan đến pháp luật, cơ quan nhà nước, đối tác hoặc bên thứ ba, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên cử đại diện.

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Cập nhật: 29.06.2014 11:07 - Lượt xem: 2,293
Thực hiện qui định của LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ năm 2006 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khóa 11, thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ năm 2006, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT công bố nội dung chương trình hoạt động tổ chức thực hiện việc trợ giúp pháp lý như sau:
1