logo
Loading...
Cập nhật: 26.06.2014 10:21 - Lượt xem: 1,699
THAM GIA TỐ TỤNG là trường hợp VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT cử Luật sư trực tiếp tham gia hoạt động tố tụng tại Tòa án các cấp hoặc Trọng tài thương mại theo yêu cầu của các Cơ quan-tổ chức/Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ hợp tác/Hộ gia đình/Cá nhân trong và ngoài nước(gọi là bên sử dụng dịch vụ) để giải quyết những vụ việc tranh chấp với đối tác hoặc bên thứ ba trong các vụ kiện về Hành chính, Hình sự, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai & Nhà ở, Kinh doanh – thương mại, Lao động, Phá sản doanh nghiệp… và các loại tranh chấp khác, nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Bên sử dụng dịch vụ tại Tòa án hoặc trọng tài thương mại.

Mục đích của hoạt động THAM GIA TỐ TỤNG là hướng tới việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Bên sử dụng dịch vụ một cách kịp thời, hiệu quả và ít tốn kém nhưng lại mang lại nhiều lợi ích nhất cho bên sử dụng dịch vụ.

Những loại công việc tham gia tố tụng VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT bao gồm:

    + Tham gia tố tụng với tư cách Đại diện theo ủy quyền hoặc Luật sư của bên sử dụng dịch vụ để thay mặt bên sử dụng dịch vụ để thực hiện các công việc: Thu thập các thông tin, giấy tờ, tài liệu làm chứng cứ; liên hệ và giao nộp chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án các cấp hoặc Trọng tài thương mại; Tham gia trình bày ý kiến, đề xuất biện pháp với Tòa án/Trọng tài thương mại trong quá trình giải quyết kinh doanh; Tham gia hòa giải/phiên họp và các hoạt động tố tụng theo yêu cầu của Tòa án/Trọng tài thương mại; Tham gia phiên tòa xét xử, thực hiện việc tranh tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bên sử dụng dịch vụ trong suốt quá trình tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên sử dụng dịch vụ tại Tòa án/Trọng tài thương mại đối với các vụ kiện về kinh doanh – thương mại mà bên sử dụng dịch vụ có quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng.

    + Tham gia tố tụng với tư cách Đại diện theo ủy quyền hoặc Luật sư của bên sử dụng dịch vụ để thay mặt bên sử dụng dịch vụ để thực hiện các công việc: Thu thập các thông tin, giấy tờ, tài liệu làm chứng cứ; liên hệ và giao nộp chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án các cấp hoặc Trọng tài thương mại; Tham gia trình bày ý kiến, đề xuất biện pháp với Tòa án/Trọng tài thương mại trong quá trình giải quyết kinh doanh; Tham gia hòa giải/phiên họp và các hoạt động tố tụng theo yêu cầu của Tòa án/Trọng tài thương mại; Tham gia phiên tòa xét xử, thực hiện việc tranh tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bên sử dụng dịch vụ trong suốt quá trình tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên sử dụng dịch vụ tại Tòa án đối với các vụ kiện về Hành chính, Hình sự, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai & Nhà ở, Phá sản doanh nghiệp và các loại tranh chấp khác mà bên sử dụng dịch vụ có quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng.

    + Cung cấp miễn phí văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tố tụng

Văn phòng luật sư CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT