logo
Loading...

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Cập nhật: 29.06.2014 11:07 - Lượt xem: 2,293
Thực hiện qui định của LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ năm 2006 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khóa 11, thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ năm 2006, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT công bố nội dung chương trình hoạt động tổ chức thực hiện việc trợ giúp pháp lý như sau:
1