logo
Loading...

DỊCH VỤ PHÁP LÝ: Tham gia tố tụng

Cập nhật: 26.06.2014 10:21 - Lượt xem: 2,082
THAM GIA TỐ TỤNG là trường hợp VPLS CÔNG LÝ ĐẠI VIỆT cử Luật sư trực tiếp tham gia hoạt động tố tụng tại Tòa án các cấp hoặc Trọng tài thương mại theo yêu cầu của các Cơ quan-tổ chức/Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Tổ hợp tác/Hộ gia đình/Cá nhân trong và ngoài nước(gọi là bên sử dụng dịch vụ) để giải quyết những vụ việc tranh chấp với đối tác hoặc bên thứ ba trong các vụ kiện về Hành chính, Hình sự, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai & Nhà ở, Kinh doanh – thương mại, Lao động, Phá sản doanh nghiệp… và các loại tranh chấp khác, nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Bên sử dụng dịch vụ tại Tòa án hoặc trọng tài thương mại.
1